credietverstrekking

...now browsing by tag

 
 

30 januari 1941

zondag, januari 30th, 2011

Bij koud en vriezend weer, zijn toch ook laat in den avond en ook heden nacht nog enkele vliegtuigen gehoord, hoewel zéér weinig.

Verlangend zien de inwooners uit naar het lengen der dagen aangezien het s-morgens vooral lastig is om in ’t donker te loopen en tot 9.30 uur nu nog, met licht aan te moeten werken. Ook overdag zijn slechts nu en dan enkele vliegtuigen waargenomen.

Van de Stichting Noord-Brabant 1940 ontving ik voor doorzending beschikkingen inzake verleende credieten. Zoo werd aan kapper Giesbergen die zijn bedrijf voortzet in het verlaten kantoor der R’damsche Bank in de Kerkstraat, een crediet verleend van F 1000,- en aan N. Kerpel die zijn schoenenzaak en reparatie in beoefent in een woonarkje, gelegen in de haven aan de Zuidhavenkant een verhoogd crediet van F 600,- tot F 1050,- alles onder de bekende voorwaarden van rente en aflossing.

Gisteren en heden heb ik besprekingen gevoerd met de leden der werkgemeenschap voor de Winterhulp en de daaruit naar voren gekomen collectanten. Na mijne uiteenzettingen omtrent doel en werkwijze van Winterhulp meen ik te mogen constateeren, dat veel vooroordeelen zijn weggenomen. Persoonlijk zal ik een wijk voor mijn rekening nemen om te collecteeren en wel de Markt.

Share

6 juni 1940

zondag, juni 6th, 2010

De afgeloopen nacht als de vorige, zeer rustig. Sinds zondagavond zijn hier hoegenaamd geen Duitsche militairen te zien; plaatselijk is er geen een.

Heden bespreking gehad met Jhr. de Ranitz, inspecteur Volkshuisvesting inzake wederopbouw die hij direct zal bevorderen. Ingekomen is een nieuw plan van de streekplandienst voor herbouw van het vernielde deel van Zevenb. Hoek waarbij het eerder aanhanginge uitbreidingsplan dienstig wordt gemaakt. Op deze manier, kan een veel betere toestand worden geschapen dan die voor 11 mei j.l. Zoo zal een nieuwe meisjesschool en patronaat gebouw kunnen worden achter de kerk aan een nieuwe straat en zal het zustershuis eveneens veel beter herbouwd kunnen worden, zal een doorbraak vóór de kerk komen naar een achter de westzijde der straat (weg Breda-Moerdijk) tegen de spoorlijn L. Zwaluwe Breda en zal de straatweg 14 meter breed gehouden worden. Heden meld de zich de plaatsvervangende arts. D.J.H. de Wilde te Ginneken aan den Heer Melief tot deze zal zijn hersteld. Heden gaf ik opdracht aan de directie van de firma Penn en Bauduin te Dordrecht, om een kostenberekening te maken voor een nieuwe brug aan het Lamgatsche veer. Heden ontvangt het gemeentebestuur van de Algemeene Land drukkerij het eerste “Verordnungsblartt fur die bezetzten Niederländischen Gebiete. Stuck I” waarvan de inhoud links in de Duitsche en rechts in de Nederl. taal is gesteld. De inhoud bevat decreten en verordeningen zooals de rede van de Rijks-commissaris van het bezette gebied, Seijss-Inquart. Het stuk is gedateerd 5 juni.

Op heden, gaat van mij een circulaire uit waarin ik getroffenen die hun bedrijf wegens gemis aan geld om materiaal en gereedschappen niet kunnen heropzetten aan mij een crediet aanvrage kunnen richten voor 10 juni a.s. Een 2e circulaire gaat uit, waarbij ik intrek die van 29 mei voor wat betreft de winkelsluitingen het verblijven op straat na 10.30 uur.En een 3e circulaire houdende aangifte van vermiste goederen van zoover zulks nog niet is geschied, ook voor 10 juni a.s.

Share
Freelance PHP Developer