inkwartiering

...now browsing by tag

 
 

19 februari 1941

zaterdag, februari 19th, 2011

In de afgeloopen nacht hebben wij niets gehoord op het terrein van de oorlog. De luchtwachtpost meldt ‘niets te melden’ wat nog nimmer is voorgekomen.

Ook heden hield de vertegenwoordiger van den contact-commissaris voor den wederopbouw, met de bij den opbouw betrokken architecten, zitting op het gemeentehuis om met getroffenen de financieele moeilijkhgeden, om tot opbouw te geraken, te bespreken te overbruggen. In vele gevallen kan al meer geld voor opbouw verkregen worden indien de financieele positie van eenig opbouwer de meer-kosten niet kan dragen. De resultaten echter, om herbouwers te bewegen direct te gaan herbouwen, zijn nog niet bijster groot; de herbouw is te duur tegenover het schadebedrag.

Heden meldde zich bij mij enkele Duittsche officieren van elders die met ruim 100 man en hun voertuigen zich hier willen ophouden. Aangezien zij vooral massa-inkwartiering verlangen en niet bij burgers willen inkwartieren en ook niet met het hier zijnde onderdeel van het D. leger willen samenwonen en ik hen geen massa-kwartier kan aanwijzen zijn zij doorgetrokken om te trachten elders te krijgen wat zij verlangen.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:

Gem. Zevenbergen
Bekendmaking
De Burgemeester van Zevenbergen brengt onder uwe aandacht dat de Duitsche militaire overheid aangewezen bewindvoerder over het duivenwezen hier te landen, een laatste waarschuwing aan houders van post- en sierduiven heeft uitgevaardigd, luidende als volgt:
Vanaf 21 feb. 1941 moet iedere postduivenhouder in het bezit zijn van een officieele, door de commissie ter behartiging der belangen van Nederlandsche Postduivenhouders, Prinsengracht 407, Amsterdam, afgegeven hoklijst en van een lidmaatschapkaart van het Nationaal Verbond van Postduivenhouders, Amsteldijk 44, Amsterdam, telefoon no. 91884 en 91776. Wanneer bij controle door politie of andere officieele instanties mocht blijken, dat dezer bescheiden niet aanwezig of voorradig zijn, kan voor dezen laatsten keer een uitstel van ten hoogste zes dagen worden verleend, teneinde deze fout alsnog te herstellen, zoodat alle verlangde bescheiden niet later dan 27 feb. t.a.v. onherroepelijk in orde moeten zijn.
Indien betrokkenen na het verstrijken van deze termijn nog in gebreke mochten zijn, moet onverwijld proces-verbaal worden opgemaakt met onmiddelijke inbeslagneming van alle voorhanden zijnde postduiven. Een zelfde maatregelen moet worden toegepast ten aanzien van alle soorten sierduiven, tot welke groep gerekend wordt te behooren, iedere tamme, tot uitvliegen in staat zijnde duif, welke geen postduif is. Ook van sierduiven moet een bewijs van inschrijving bij de eigenaars aanwezig zijn, afgegeven door den secretaris van de N.B.S. (Nederlandsche Bond voor Sierduivenhoudersvereenigingen) den heer C.A.M. Spruijt, van Bevarninghlaan 36 te Gouda. De jonge sierduiven, broed 1941 moeten alle geringd worden met den N.M. ring van het Nederlandsche merkenbureau.
Hetzelfde moet geschieden ten aanzien van de jonge postduiven van 1941, met dien verstande evenwel, dat deze moeten worden voorzien van den Hollandring. Ik verzoek u van het vorenstaande goede nota te nemen. Zevenbergen 19-2-’41, de Burgem. van Zevenb., w.g. J.J. v. Aken

Share

23 januari 1941

zondag, januari 23rd, 2011

De avonduren van 22 dezer, tussen 19 en 21 uur waren wederom verontrustend. Veel vliegtuigen in de lucht en voortduren ofwel afweergeschut of mitrailleurvuur met of zonder bominslagen in het Noorden. Na 21 uur en gedurende de nacht was het alles wederom stil en rustig. De menschen hebben, in het algemeen een angstig gevoel tegen dat het voorjaarsoffensief een aanvang zal nemen en men geen flauw idee heeft van wat er nog gebeuren zal, bevreesd als men is, dat ook hier nog wel eens gevechtsacties kunnen plaatsvinden.

Gisteren en ook heden houdt de contact-commissaris voor den wederopbouw ir. Buskens, met mr. Schepel uit Den Haag, hier zitting om belanghebbenden te hooren inzake toewijzing van bouwgrond in de kom van Zevenbergen. Een en ander ter voorbereiding van een definitieve toewijzing.
Aan den gemeente-opzichter gaven wij heden opdracht zeer spoedig een volledig plan met begrooting van kosten te maken voor het maken van de nieuwe straat te Zevenbergschen-Hoek, de daar te maken ‘Brink’ tegenover de R.K. Kerk, met alle bijkomende werken, als egaliseeren en ophoogen van het terrein, dempen en omleggen van slooten, aanleg gas- en waterleiding, rioleringswerken, beplating, trottoir en straatverharding enz. om ter plaatse een en ander voor een aanbesteding alles gereed te hebben, zoodra de onteigening van dit deel beslag zal hebben gekregen.

Heden ontving ik F 104,- van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden te den Haag, voor uitkeering aan A. v. Gils te Zevenb. Hoek als overbruggingsteun als door oorlogsgeweld getroffene en zijn sigarenzaak is vernield waardoor hij een wekelijksche bijverdienste mist van F 8,- en nu gedurende 13 weken die F 8,- bijontvangt.

Heden zijn in Zevenbergen verschillende crisis-controle-ambtenaren werkzaam geweest. Zij hebben vele burgers aangehouden op straat en hun bij zich hebbende pakjes, zakjes en mandjes nagezien en bij meerderen overtredingen geconstateerd van verordeningen op vervoer enz. van hoeveelheden en soorten van levensmiddelen. Zij troffen o.m. aan menschen die frauduleus spek vervoerden en in voorraad hadden. Zoo werden bij een bakker twee gezouten verkaneshammen in beslag genomen. Bij een ander op straat een zakje bruine boonen enz. enz.

De dag is rustig geweest als ook de avond van heden.

De Duitsche Weermacht verzocht mij heden aanwijzingen te doen voor inkwartiering van 17 personen, geen militairen, waaronder ook vrouwen of meisjes die hier 2 nachten (en dagen?) verblijven om voor de hier gelegerde militairen toneel- of althans amusementsavonden te geven. De inkwartiering wordt gelijk geacht als die voor militairen en als zoodanig de kosten daarovoor berekend en betaald.

Share

11 juni 1940

vrijdag, juni 11th, 2010

Heden ontvang ik de volgende opdracht. Tilburg den 11 juni 1940. Vorstand des Betriefer amtes Tilburg an der Herrn Burgemeister der Gemeinde Zevenbergen. Ich bitte Sie für meine in Lage Zwalue bediemtelen 4 beambten 2 zimmer einzutichten. Die zimmer sind met je 2 Betten, 1 tich, 2 stühlen, 1 kleederschrank auszurüsten und mit Licht und Waschgelegenheit zu versehen. Die kosten für die ausstatung mus die Gemeinde Zevenbergen übernehmen. Meine Beambten zahlen täglicht je 50 ct Heile an Sie. Beglaubigt Der Vorstand des onleesbaar Betriebsambtes. Gez. Kober.
Met de uitvoering van bovenstaande heb ik de firma Raming te Breda belast die, met middelmatige artikelen, de geheele verzorging op zich neemt waardoor morgen 12 dezer alles in orde komt. De waterleiding mij te Oudenbosch zal morgen de leiding in het bedoeld woonhuis bestemd voor de vier Duitsche spoorwegbeambten, tegenover station Lage Zwaluwe, openen.

Heden ontvang ik, ter kennisneming wellicht, de nieuwe courant genaamd Deutsche Zeitung in den Niederlanden, van 10 juni 1940, no. 6, geheel in de Duitsche taal gesteld, ter grootte van de Maasbode uit 4 bladen met fotopagina. Heden gaf ik de order aan de politie om alle houders van legerpaarden van welke nationaliteit ook en eerder geregistreerd, aan te zeggen, dat al die paarden op Donderdag morgen 13 dezer, om 9 uur aan het gemeentehuis moeten voorkomen, waarna ik die laat brengen aan de Caveleriekazerne te Breda zijnde al deze paarden Duitsche oorlogsbuit.

Om 8.28 uur n.m. ontvang ik nog het volgende telegram: Verzoeke per keerende draadbericht inzake Nederlandsche legerpaarden ook negatief. Voor Commissaris Koningin Statengriffier Roeffen L.G.

De drukte op secretarie, vooral de drukte aan mijn ambt verbonden worden er nog niet minder op. Thans wordt door 2 ambtenaren gewerkt op de opgegeven schadelijsten van ingezetenen, te rangschikken en te verwerken in een lijst. De schade door de burgers gelegen, in de eerste dagen van de oorlog, door verlies van goederen, geld en waardevolle voorwerpen, is enorm groot hoewel elke controle ontbreekt. Vele ingezetenen geven totalen op, van heun verliezen resp. verdwenen voorwerpen, die beslist niet zóó hoog kunnen zijn en blijkbaar zoo hoog gesteld zijn, in de hoop die ofwel geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. Bijna geen geven op wie hun goederen hebben weggenomen.

Verschillende Ned. militairen die door Duitschland geinterneerd zijn, en waarvan de ouden of familie niet wisten waar zij ergens verbleven, hetzij in Frankrijk of Duitschland keeren naar huis terug. Sommigen waren reeds als gesneuveld gewaand. Groote blijdschap in hun kringen en bekenden

Share

29 mei 1940

zaterdag, mei 29th, 2010

De nacht van 28 op 29 is wel buitengewoon rustig geweest. Geen enkel vliegtuig is door ons gehoord. Deze stilte staat mogelijk in verband met de capitulatie van Belgie op gisteren 28 dezer.

Om 8.45 uur melden zich enkele Duitsche om direct te zorgen voor inkwartiering van 10 officieren en 300 manschappen, alles in woningen van particulieren. Omtrent de middag kwam een Houpman die onstemd was omdat ik toen ik gevraagd was bij hem te komen en gezegd heb direct te zullen komen als ik gereed was met het middagmaal, althans binnen 1 kwartier, niet direct kwam. Het Duitsche leger moest in alles voorgaan, alleen dan was van tegemoetkoming sprake, zoo niet dan waren er andere maatregelen. Heb bevestigd alles te willen doen wat redelijk is, mits hoffelijk en billijk. Om 3 uur n.m. is alles geregeld. In den avond zouden nog 40 wagens volgen. Per 21 dezer is middels de radio reeds bekend gemaakt dat de verkoop van schoenen, laarzen enz. is verboden.

Heden bereikt ons de bekendmaking van het Departement Handel, Nijverheid en Scheepvaart houdende dat de schoenen op bonnen worden verstrekt. Ieder die meer dan een paar schoenen heeft kan geen bon ontvangen als richtlijn wordt aangegeven dat iemand die meer dan F 1200,- inkomen heeft meer dan een paar schoenen in zijn bezit heeft; hij kan dan geen bon ontvangen. Heden avond te 5.30 uur werd de eerste vergadering gehouden van het voltallige comite ‘Hulp in Noord’ te Zevenbergen, waarbij ik 1/2 uur tegenwoordig ben geweest.
Uit de mededeeling bleek, dat thans F 1700,- in geld en veel goederen zijn gecollecteerd. De eerste resultaten van Wagenberg,m Made en Raamsdonkveer zijn reeds bekend en onder de som voornoemd begrepen. Heden zal het comite een eerste toewijzing doen.

Mij bereikt een telegram van het waarnemeld hoofd v/h departement van Justitie, dat alle vreemdelingen, waaronder, Belgen, Franschen, Polen en Engelschen, zich binnen 48 moeten melden bij mij en de gegevens moet ik doorgeven aan de plaatselijke orts- of veldcommandant en afschrift zenden aan voornoemd Hoofd van Justitie te Den Haag.

De pastoor van Zevenb. Hoek kwam mij deze middag verzoeken te Zevenb. Hoek gelegenheid te scheppen om te bakken voor de cooperatieve bakkerij aldaar welker zaak is afgebrand. Gelegenheid zou, volgens hem, zijn bij bakker Reniers aldaar, indien deze niet toestaan dat de cooperatie daar ‘s-nachts bakt. Heb beloofd morgen te Zevenb. Hoek te komen en te bevorderen dat elders gebakken wordt; desnoods met geweld. Door deze samenwerking zouden 5 gezinnen direct geholpen zijn.

Om 6 uur bezoekt mij de burgemeester van Hooge en L-Zwaluwe met de mededeeling dat hij heden was opgebeld door den commissaris der Koningen in Noord Braband die mededeelde dat van een afzonderlijke gemeente te Moerdijk geen sprake kan zijn en dat de heer Matthee aldaar nog heden moest ophouden zich als burgemeester uit te geven en als zoodanig handelingen te verrichten zulks met ruggespraak der Duitsche autoriteiten. Hij heeft den burgemeester van Zwaluwe opgedragen hiervan onmiddelijk kennis te geven aan de burgemeesters van Klundert en Zevenbergen. Van een en ander nam ik goede nota, met de mededeeling van mij, dat ik niet anders heb verwacht.

De inwoners van Zevenbergen zijn voor een groot deel, beangst voor de aankomende nacht, nu ter plaatse Duitsche militairen met hun wagenpark zijn aangekomen gezien dat elders Engelsche bombardeurs zulke troepen ‘s-nachts hebben bestookt met bommen.

Share
Freelance PHP Developer