overbruggingssteun

...now browsing by tag

 
 

23 januari 1941

zondag, januari 23rd, 2011

De avonduren van 22 dezer, tussen 19 en 21 uur waren wederom verontrustend. Veel vliegtuigen in de lucht en voortduren ofwel afweergeschut of mitrailleurvuur met of zonder bominslagen in het Noorden. Na 21 uur en gedurende de nacht was het alles wederom stil en rustig. De menschen hebben, in het algemeen een angstig gevoel tegen dat het voorjaarsoffensief een aanvang zal nemen en men geen flauw idee heeft van wat er nog gebeuren zal, bevreesd als men is, dat ook hier nog wel eens gevechtsacties kunnen plaatsvinden.

Gisteren en ook heden houdt de contact-commissaris voor den wederopbouw ir. Buskens, met mr. Schepel uit Den Haag, hier zitting om belanghebbenden te hooren inzake toewijzing van bouwgrond in de kom van Zevenbergen. Een en ander ter voorbereiding van een definitieve toewijzing.
Aan den gemeente-opzichter gaven wij heden opdracht zeer spoedig een volledig plan met begrooting van kosten te maken voor het maken van de nieuwe straat te Zevenbergschen-Hoek, de daar te maken ‘Brink’ tegenover de R.K. Kerk, met alle bijkomende werken, als egaliseeren en ophoogen van het terrein, dempen en omleggen van slooten, aanleg gas- en waterleiding, rioleringswerken, beplating, trottoir en straatverharding enz. om ter plaatse een en ander voor een aanbesteding alles gereed te hebben, zoodra de onteigening van dit deel beslag zal hebben gekregen.

Heden ontving ik F 104,- van het Nationaal Fonds voor Bijzondere Nooden te den Haag, voor uitkeering aan A. v. Gils te Zevenb. Hoek als overbruggingsteun als door oorlogsgeweld getroffene en zijn sigarenzaak is vernield waardoor hij een wekelijksche bijverdienste mist van F 8,- en nu gedurende 13 weken die F 8,- bijontvangt.

Heden zijn in Zevenbergen verschillende crisis-controle-ambtenaren werkzaam geweest. Zij hebben vele burgers aangehouden op straat en hun bij zich hebbende pakjes, zakjes en mandjes nagezien en bij meerderen overtredingen geconstateerd van verordeningen op vervoer enz. van hoeveelheden en soorten van levensmiddelen. Zij troffen o.m. aan menschen die frauduleus spek vervoerden en in voorraad hadden. Zoo werden bij een bakker twee gezouten verkaneshammen in beslag genomen. Bij een ander op straat een zakje bruine boonen enz. enz.

De dag is rustig geweest als ook de avond van heden.

De Duitsche Weermacht verzocht mij heden aanwijzingen te doen voor inkwartiering van 17 personen, geen militairen, waaronder ook vrouwen of meisjes die hier 2 nachten (en dagen?) verblijven om voor de hier gelegerde militairen toneel- of althans amusementsavonden te geven. De inkwartiering wordt gelijk geacht als die voor militairen en als zoodanig de kosten daarovoor berekend en betaald.

Share

9 januari 1941

zondag, januari 9th, 2011

De avond en nacht, in de laatste 12 uren waren al even rustig, als de avond, dag en nacht, tevoren. Gedurende den dag, en ook in de avonduren, zijn enkele vliegtuigen gezien en gehoord.

Heden ontving ik bericht van het Bestuur van het Nationaal Fonds van Bijzondere Nooden te den Haag dat op mijn verzoek aan Andre Tak, bedrijfsleider bij Coöp. Bakkerij te Zevenb. Hoek, een bedrag ineens van F 60,- wordt verleend en gedurende 13 weken een overbruggingsteun van F 12,- per week. Hiermede kan Tak, die een gezin van 9 kinderen heeft, en wiens loon van F 30,- voor 11 mei is terug gebracht op F 15,- en daarna door mijn bemiddeling op F 18,- per week omdat voornoemde bakkerij te Zevenb. Hoek ook geheel vernield en thans in een particuliere hulp-bakkerij werkt, waardoor de inzet zeer is terug geloopen, zijn verschuldigde hypotheekrente ten bedrage van F 60,- betalen en is zijn inkomen, gedurende 13 wekern thans wederom op F 30,- gekomen waardoor wederom levensvreugde ion dit gezin komt.

Momenteel 20 uur. Buitengewoon druk in de lucht. Geheele zwermen vliegtuigen van Engelsche nationaliteit zijn in de lucht en vliegen ook hier over. Zware kanllen van het vlak zijn geregeld te hooren. Men ziet, in het Noorden en Noord-Westen de granaten in de lucht uiteenspatten. Ergens hangt ook een licht parachute in de lucht. Een en ander brengt veel burgers op straat, die naar alles staan te zien en te luisteren. Wat zal de nacht brengen?

Om katoenstoffen vrij te kunnen maken verzoekt het Rijkstextielbureau, alvorens vergunningen te geven aan de winkeliers, die hier veel aan de slachtoffers hebben moeten leveren, hun voorraden aan te mogen vullen, enkele verklaringen en wel:
1) een verklaring van den burgemeester der gemeente, dat er een comité voor de voorziening van het geteisterde gebied is opgericht;
2) een verklaring van den ambetnaar van den burgerlijken stand te Zevenbergen, betreffende het aantal personen welke hier getroffen is;
3) een verklaring van den gemeentelijken technischen dienst betreffende het aantal in de hoedanigheid der woningen, welke getroffen zijn.
Deze verklaringen zijn heden afgegeven en luiden als volgt:
1) ondergeteekende, burgemeester van Zevenbergen, verklaart dat alhier is opgericht, een comité voor de voorziening van geteisterde gebieden (Comi’te voor hulpverleening te Zevenbergen), Zevenbergen 9 jan. 1941, De burgemeester van Zevenbergen
2) ondergeteekende ambtenaar van den burgerlijke stand in de gemeente Zevenbergen verklaart, dat ten gevolge van oorlogshandelingen in deze gemeente op 11 mei 1940, 34 personen om het leven zijn gekomen, Zevenbergen 9 jan. 1941, De ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Zevenbergen, de Brouwer.
3) verklaring, ondergeteekende C.A. de Gouw, gemeente-opzichter, verklaart dat onderstaande woningen door het bombardement op 11 mei j.l. zijn verwoest. In de kom van Zevenbergen, 70 arbeiderswonin, 16 woon-tevens winkelhuizen. In de kom van Zevenb. Hoek, geen arbeiderswoningen, 9 middenstandswoningen, 10 woon-tevens winkelhuizen. Alleenstaande woningen: 5 arbeiderswoningen; 1 middenstandswoning en 2 boerderijen. Zevenbergen 9 jan. 1941, de gemeente-opzichter A. de Gouw.

Heden 22.30 uur ontvang ik bericht van de uitkijk en luisterpost, op de toren der NH kerk aljoer, dat veel Engelsche vliegtuigen overkomen en dat ook Duitsche machines in de lucht zijn. Voorts dat in de richting Willemstad een zware brand is te zien; ook branden in Noordelijke richting zijn waar te nemen thans 23 uur. Nog steeds is het geronk van vliegtuigen niet van de lucht. Het is ongekend druk en veel menschen zullen of niet danwel zeer ongerust hun legersteden opzoeken.

Share
Freelance PHP Developer