parochiehuis St. Jan

...now browsing by tag

 
 

2 februari 1941

woensdag, februari 2nd, 2011

Bij dooiweer en zware sneeuwval die al geduurd heeft van heden morgen 7 tot momenteel 13 uur, was er in de afgeloopen nacht en ook heden overdag absolute stilte voor wat het oorlogsrumoer betreft.

In de R.K. kerk te Zevenbergen, en naar ik vernam, ook in andere kerken, is heden vanaf den kansel aan de geloovigen bekend gemaakt tegen is bepaald t.a.z. van het luiden der klokken als bepaald in mijn aanschrijving dd. 31 jan. j.l. ook hierbij is geen commentaar geleverd door H.H./ geestelijken hoewel het begrijpelijk is, dat deze en dergelijke maatregelen, het interne der kerkelijke aangelegenheden betreffend niet in goede aarde valt en spijtig aandoet.

Heden kwam zich bij mij kapelaan Simons beklagen in mijne tusschenkomst inroepen inzake de moeilijk heden die hij thans ondervindt van de Duitsche militairen die hem heden verboden een reeds voorgenomen repetitie van zijn jaarige toneel te doen plaats hebben in het St. Jansgebouw, welke repetitie heden om 2 uur zou plaats hebben alsmede andere reptities in de loop der week om a.s. zondag een uitvoering te geven. Direct heb ik den Ortskommandant bezocht en hem de verlangens van den kapelaan, mede namens zijn jongens, voorgelegd, doch ik ontving een besliste weigering zoowel voor de repetites als voor de uitvoering. Zelfs mijn vrienbdelijk verzoek mocht niet baten.

Share

22 januari 1941

zaterdag, januari 22nd, 2011

Andermaal een rustige avond en nacht.

Heden overhandigde mij de Ortskommandant een per 20-1-41 gedateerd schrijven luidende als volgt:
Den herrn Bürgermeister Zevenbergen
Ab 1 januari 1941 hat de deutsche wehrmacht das ganze gebäude St. Jan in der doelstrasse belegt. w.g. onleesbaar Ltn u ortskommandant

Het bovenstaande heeft betrekking op hetgeen dienaangaande door mij is gemeld op 16 jan. j.l.
Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit door aanplakking en advertentie in Dagblad van Noordbrabant en Zeeland en in de Westhoek te Klundert

Gemeente Zevenbergen
Bekendmaking
De burgemeester van Zevenbergen maakt bekend dat op vrijdag 24 jan. 1941 tusschen 2 en 5 uur n.m. schietoefeningen met scherp zullen gehouden worden in den Westpolder (deels gemeenten Etten en Hoeven). Geschoten zal worden vanaf den Bontweg, over de zes bunder in Westelijke richting naar de Laaksche Vaart. Ter voorkoming van ongelukken is het verboden tijdens de schietoefeningen zich te bevinden in de polders Krijtenburg, Westpolder, Hillekens en Hoevensche Beemden. Het gevaarlijke terrein zal door de Duitsche Weermacht worden afgezet. Zevenbergen 22 jan. 1941. De burgemeester voornoemd, w.g. J.J. v. Aken

Share

16 januari 1941

zondag, januari 16th, 2011

Reeds vroeg in de avond van 15 jan. hoorden wij enkele vliegtuigen terwijl in de afgeloopen nacht meermalen vliegtuigen zijn gehoord. Zelfs nog hedenmorgen waren er meerderen in de lucht. Kennelijk waren het vliegtuigen van Engelsche nationaliteit hetgeen aan het afgeborken gezoem der motoren te hooren is.

Heden ontving wederom bericht dat een door de Duitsche Weermacht op 15 mei gevorderde vrachtauto aan den Chr. Timmermans alhier, kon worden vergoed. De door Timmermans voor de D.W. ontvangen bescheinigung geeft aan, een taxatie prijs van R.M. 4000,- welk bedrag met F 2666,67 in Ned. geld wordt uitgekeerd.

Meerdere kleine landbouwers, soms bezitters van één paard, kwamen heden (spreekdag) bij mij hun nood klagen en raad vragen omdat hun paard(en) op de voorloopige keuring van 13 dezer, zijn goedgekeurd en waarschijnlijk geleverd zullen moeten worden ten behoeve van de D.W. Hun klachten zijn gegrond, omdat deze kleine landbouwers voor hun betaling geen ander paard kunnen koopen, omdat die er niet zullen zijn. Zelfs een voerman, die wegens benzinegebrek zijn twee vrachtauto’s heeft moeten stopzetten en twee goede paarden had gekocht, zal deze beide moeten leveren. De menschen waren tot tranen bewogen. Ik kon niet anders raden dan dat zij bij terug komen een paar dagen voor de definitieve monsterdag waarop ik hun een verklaring zal geven dat zij hun paard(en) niet kunnen missen en hun bedrijf, zonder paard(en) niet kunnen wordem voortgezet.

Heden ontving ik van de Provinciale Inkoop-centrale van Akkerbouwproducten voor Noord-Brabant de lijsten van landbouwers, die verplciht worden hooi te leveren. De lijst bevat 190 namen van landbouwers in deze gemeente die door mij aangeschreven moeten worden op datum en plaats vermeld, een voor ieder vastgestelde hoeveelheid hooi te leveren. De te leveren hoeveelheden varieeren van 206 kilogr. minimum tot 3064 kilo maximum. De leveringen moeten plaats hebben van 23 jan. a.s. tot 31 jan. a.s. en wel te Oudenbosch aan de hooipers van de weduwe Van Aken aldaar. De landbouwers worden wel zeer sterk in hun voedselvoorraad gekort. De door mij elders gehoorde opmerking, dat de boren geen paarden meer hebben, ook geen hooi meerhebben is wel hard.

Heden middag heb ik met den Heer Snels te Dongen, als leden van de advies-commissie inzake uitkeering aan oorlogsslachtoffers onder de middenstanders, zitting gehouden op het gemeentehuis alhier om de aanvragen voor eenige tegemoetkoming met gelden van het fonds ‘Middenstandsoffer’ in Nederland, te hooren. In totaal is dit fonds groot F 303.000,- waarvan F 13.000,- voor de slachtoffers van West-Brabant waarvan er ongeveer 45 een aanvraag hebben ingezonden, waaronder 27 uit deze gemeente. Zeer waarschijnlijk zullen alle aanvragen een zeker bedrag ontvangen hetwelk niet terug betaald behoeft te worden, met welke mededeeling betrokkenen ten zeerste ingenomen waren. Binnen ca. 14 dagen zal de uitkeering wel plaats hebben.

Overdag zijn hier, bij sterk vriezend en eenigzins mistig weer geen vliegtuigen gehoord.

Kapelaan Simons, directeur van het parochiehuis, die zich vorige week tegenover mij beklaagde dat door de in het parochiehuis gelegerde militairen somstijds het gebruik van daarin nog vrije en niet gevorderde kamertjes beletten, alsmede burgers toelaten tot de filmvoorstellingen, die speciaal voor de militairen zijn bestemd is zich, met voorkennis van mij gaan beklagen bij den Commissaris der Provincie met het verzoek daarin de hand te willen nemen. Op verzoek van den Commissaris heb ik getracht bij de nieuwe ortskommandant gedaan te krijgen dat in het parochiehuis het jeugd en ander werk kan doorgaan en niet toe te staan dat burgers tot hun filmvertooningen worden toegelaten. Als antwoord ontving ik, dat zooveel zulks de zaken der militairen in het gebouw dit toelaten, gebruik kan worden gemaakt van de nog vrije niet gevorderde ruimten, dat echter gedurende onderricht of filmvertooningen geen storingen in het gebouw kunnen worden geduld, dat filmvertooningen voor de ongeveer 200 militairen alleen niet loonend is voor den ondernemer dier vertooning en daarom ook burgers toegelaten worden. Ik heb getracht bemiddelend op te treden maar stuitte op de antipathie die de militaire overheid heeft tegenover voornoemde kapelaan die men als ongemanierd en lastig heer betitelde.

Op verzoek van den commissaris heb ik verslag aan hem ingezonden van mijn bespreking en gevraagd bij hoogere Duitsche instanties te bewerken, dat het parochiehuis vrij blijft zoover het niet gevorderd is. Mede heb ik vermeld, dat de ortskommandant mij gisteravond verklaarde het geheele gebouw te zullen vorderen en het totaal te sluiten voor andere dan militaire doeleinden.

Share
Freelance PHP Developer