schadevergoeding

...now browsing by tag

 
 

25 januari 1941

dinsdag, januari 25th, 2011

Wederom rustige avond en dag, aan een enkel overdag overkomend vliegtuig wordt geen aandacht geschonken.

Van den secretaris-generaal van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming ontving ik het volgende schrijven, betreffende verhouding tot de Duitsche Weermacht; schrijven no. 14 I kabinet:

Den Haag 22 jan. 1941
De Duitsche Weermacht heeft medegedeeld, dat zij beschikt over aanwijzingen, welke duidelijk maken dat zich hier te lande personen en groepen van personen bevinden, die zich aan sabotagehandelingen jegens de bezettende macht schuldig maken of deze voorbereiden. Moesten deze handelingen voortduren of een meer concreten vorm aannemen, dan zal de Duitsche Overheid hiertegen op strenge en scherpe wijze reageeren. Op den ernst van deze ontwikkelingen wensch ik u met den meesten nadrukte wijzen. Een ieder behoort er toe mede te werken, dat zij, die zich aan deze handelingen van sabotage schuldig maken, op het gevaar, zoowel voor hen zelf als voor hun landgenooten worden gewezen. Ik roep twee uwe medewerking in om aan deze gevaren de noodige bekendheid te geven en er in uwe omgeving met kracht toe bij te dragen dat dit heiloos bedrijf met spoed wordt onderdrukt.

Aan Burgemeester en wethouders der gemeenten die gymnasia, lycea, hoogere burgerscholen, handelsdag- en avondscholen l.o. en gesubsidieerde nijverheidsscholen in stand houden. Het politie rapport van hedennacht maakte melding van het feit, dat de politieagent van Gurp met den hulpagent Treij om 23.30 uur in het café van G. Tholenaar aantrof, een Duitsch officier (Leutenant) met enkele onderofficieren en een paar burgers, waarvan één uit deze gemeente, die naar bekend is, de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) ideën is toegedaan en uitdraagt. Op de aanmerking van den agent, dat de verordening van den Rijkscommissaris verbiedt na 23 uur herbergen geopend te hebben verklaarde Tholenaar den aanwezigen het sluitingsuur te hebben aangezegd. De officier die zich uitgaf voor Ortskommandant zeide dat de aanwezigen zijn gasten waren en hij hen verzocht te blijven. Na het lezen van dit rapport heb ik gelast proces-verbaal tegen de overtreders op te maken. Van dit proces-verbaal gaat met een begeleidend schrijven van mij alles in drievoud een afschrift aan den procureur generaal fungeerend directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch.

Heden heb ik aan A. Huijbrechts van Zevenbergschen Hoek het resterende bedrag van zijn schade-opgave zijnde ruim F 14.000,- (te zamen ruim F 24.000,-) uitbetaald. Op mijn verzoek heeft hij in mijn handen gesteld, een bedrag van F 475,- zijnde het bedrag der door hem terugontvangen 2 mototrijwielen gesteld, ten bate van het comite voor hulpverleening te Zevenbergen.

24 januari 1941

maandag, januari 24th, 2011

De avond en nacht van 23 op 24 dezer zijn wederom zeer rustig verloopen en zijn er geen vliegtuigen gehoord of gezien wat meldenswaard genoemd mag worden.

Heden ontving ik bericht van den commissaris der provincie dat de eerder in mijn aanteekeningen aangehaalde schade rekening van Adr. Huijbrechts te Zevenb. Hoek een z.g. R-verrichting door een intendant van de Duitsche Weermacht door hem niet meer wordt herzien en wordt mij in overweging gegeven de vordering te voldoen. Huijbrechts zal dus toch zijn verzoek van schadeloosstelling ten bedrage van F 24.4 ten volle moeten ontvangen, niet tegenstaande door hem is erkend, dat opgegeven motorrijwielen, als weggenomen gereclameerd, door hem later zijn opgespoord en die heeft terug ontvangen, welke vordering door mij laatstelijk opnieuw is erkend tot een bedrag van F 20.000,-

Zeer veel inwoners die gewoon waren een of meer varkens te houden en te mesten voor eigen gebruik blijken van de crisis landbouw organisatie een schrijven ontvangen te hebben dat zijn voor 1941 niet in aanmerking komen voor een toewijzing voor het houden van een varken. Zij kunnen tegen deze beslissing in beroep gaan mits zij vooraf F 2.50 storten of een bewijs van onvermogen overleggen. Gisteren en heden heb ik reeds ca. 50 zulke bewijzen afgegeven.

Heden ging van mij een schrijven uit aan de burgemeesters van Roosendaal en Nispen en Mill St. Hubert hen vragende of zij met mij een actie willen voeren inzake de bij besluit van 4 dec. 1940 door de secretaris-Generaal van de Departementen van Financiën en Justitie gestelde schaderegeling van door oorlogsgeweld vernielde onroerende goederen. Deze twee gemeenten zijn, na Zevenbergen, de zwaarst getroffen gemeenten in Noord-Brabant. Deze actie zou in vervolging van die in Zeeland, beoogen een betere regeling te treffen voor de schadeloosstelling, aangezien de vergoeding thans slechts is gebaseerd op de waarde der verloren panden van 9 mei en de nieuwbouw van een gelijk pand aan het oude, thans zeker 50% duurder is wegens stijging der materiaalprijzen. Indien geen betere regeling getroffen zal worden zal het veel eigenaars van verloren panden onmogelijk zijn te herbouwen zonder zich diep in de schulden te steken óók al is het Rijk genegen hypotheken te verleenen tegen een matige rente.

Ook is door mij aan den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw te den Haag het verzoek gericht het daarheen te leiden dat zij die thans reeds herbouwd hebben zooals het R.K. kerkbestuur te Zevenbergschen Hoek waar het zusterhuis in 1940 nog gereed is gekomen, thans hun schade betaald krijgen, aangezien noch het departement van Financiën noch de Stichting Noord-Brabant 1940, hierin de hand willen nemen.

18 januari 1941

dinsdag, januari 18th, 2011

Bij blijvend vriezend en koud weer is er geen actie in de lucht door om in de nacht van 17 – 18 jan. gehoord.

De wegen zijn bijna niet berijdbaar vanwege de dikke laag sneeuw die met sneeuwploegen slechts gedeeltelijk is verwijderd kunnen worden en toch nog in flinke ruggen naar de bermen is geschoven.

Met den directeur van het gasbedrijf ben ik heden naar den ortskommandant geweest om te klagen over het enorme gasverbruik door de militairen in de door hen ingenomen gebouwen, als lokalen in de meisjesschool in de Doelstraat, het parochiehuis, het gedeelte in de jongensschool op de Markt, in het vereenigingslokaal ‘de Eendracht’ en de protestantsche bewaarschool. In alle gebouwen is gasverwarming en er wordt dag en nacht de kachels gebrand veelal met open ramen en deuren, ook al is er niets te doen en geen man aanwezig, hetgeen er toe moet leiden zegt de directeur dat het beschikbare gas uit de beschikbaar gestelde steenkolen nog verder gerantsoeneerd zal moeten worden. Door de 200 hier gelegerde militairen is in december 1940 15% van het totaal verbruikte gas verbruikt, zijnde ruimt 15700 m3 a 4 cent of ruim voor F 600,-. De kommandant beloofde hierin de hand te zullen nemen en na te zullen gaan waar bezuinigd kan worden.

Via de arbeidsbeurs bereikte mij de mededeeling dat alle werklooze bouwvakarbeiders a.s. maandag naar Venlo moeten vertrekken om daar werkzaam te zijn op het in aanbouw zijnde vliegveld. Zij moeten in voorschot van de gemeente F 3,- reisgeld ontvangen welke door de arbeidsbeurs te Venlo worden terugbetaald. Bij onwerkbaar weer ontvangen zij te Venlo 70% van het dagloon. Die metselaars, zes hier in de gemeente te werk waren gesteld bij aanbouw van de 28 arbeiderswoningen kunnen, zoodra het werk kan worden hervat, naar hun werk terug komen.

Heden betaalde ik aan A. Huijbrechts te Zevenb. Hoek, omtrent wiens schade een en ander reeds eerder is vermeld, F 10.000,- in voorschot op zijn tegoed.

16 januari 1941

zondag, januari 16th, 2011

Reeds vroeg in de avond van 15 jan. hoorden wij enkele vliegtuigen terwijl in de afgeloopen nacht meermalen vliegtuigen zijn gehoord. Zelfs nog hedenmorgen waren er meerderen in de lucht. Kennelijk waren het vliegtuigen van Engelsche nationaliteit hetgeen aan het afgeborken gezoem der motoren te hooren is.

Heden ontving wederom bericht dat een door de Duitsche Weermacht op 15 mei gevorderde vrachtauto aan den Chr. Timmermans alhier, kon worden vergoed. De door Timmermans voor de D.W. ontvangen bescheinigung geeft aan, een taxatie prijs van R.M. 4000,- welk bedrag met F 2666,67 in Ned. geld wordt uitgekeerd.

Meerdere kleine landbouwers, soms bezitters van één paard, kwamen heden (spreekdag) bij mij hun nood klagen en raad vragen omdat hun paard(en) op de voorloopige keuring van 13 dezer, zijn goedgekeurd en waarschijnlijk geleverd zullen moeten worden ten behoeve van de D.W. Hun klachten zijn gegrond, omdat deze kleine landbouwers voor hun betaling geen ander paard kunnen koopen, omdat die er niet zullen zijn. Zelfs een voerman, die wegens benzinegebrek zijn twee vrachtauto’s heeft moeten stopzetten en twee goede paarden had gekocht, zal deze beide moeten leveren. De menschen waren tot tranen bewogen. Ik kon niet anders raden dan dat zij bij terug komen een paar dagen voor de definitieve monsterdag waarop ik hun een verklaring zal geven dat zij hun paard(en) niet kunnen missen en hun bedrijf, zonder paard(en) niet kunnen wordem voortgezet.

Heden ontving ik van de Provinciale Inkoop-centrale van Akkerbouwproducten voor Noord-Brabant de lijsten van landbouwers, die verplciht worden hooi te leveren. De lijst bevat 190 namen van landbouwers in deze gemeente die door mij aangeschreven moeten worden op datum en plaats vermeld, een voor ieder vastgestelde hoeveelheid hooi te leveren. De te leveren hoeveelheden varieeren van 206 kilogr. minimum tot 3064 kilo maximum. De leveringen moeten plaats hebben van 23 jan. a.s. tot 31 jan. a.s. en wel te Oudenbosch aan de hooipers van de weduwe Van Aken aldaar. De landbouwers worden wel zeer sterk in hun voedselvoorraad gekort. De door mij elders gehoorde opmerking, dat de boren geen paarden meer hebben, ook geen hooi meerhebben is wel hard.

Heden middag heb ik met den Heer Snels te Dongen, als leden van de advies-commissie inzake uitkeering aan oorlogsslachtoffers onder de middenstanders, zitting gehouden op het gemeentehuis alhier om de aanvragen voor eenige tegemoetkoming met gelden van het fonds ‘Middenstandsoffer’ in Nederland, te hooren. In totaal is dit fonds groot F 303.000,- waarvan F 13.000,- voor de slachtoffers van West-Brabant waarvan er ongeveer 45 een aanvraag hebben ingezonden, waaronder 27 uit deze gemeente. Zeer waarschijnlijk zullen alle aanvragen een zeker bedrag ontvangen hetwelk niet terug betaald behoeft te worden, met welke mededeeling betrokkenen ten zeerste ingenomen waren. Binnen ca. 14 dagen zal de uitkeering wel plaats hebben.

Overdag zijn hier, bij sterk vriezend en eenigzins mistig weer geen vliegtuigen gehoord.

Kapelaan Simons, directeur van het parochiehuis, die zich vorige week tegenover mij beklaagde dat door de in het parochiehuis gelegerde militairen somstijds het gebruik van daarin nog vrije en niet gevorderde kamertjes beletten, alsmede burgers toelaten tot de filmvoorstellingen, die speciaal voor de militairen zijn bestemd is zich, met voorkennis van mij gaan beklagen bij den Commissaris der Provincie met het verzoek daarin de hand te willen nemen. Op verzoek van den Commissaris heb ik getracht bij de nieuwe ortskommandant gedaan te krijgen dat in het parochiehuis het jeugd en ander werk kan doorgaan en niet toe te staan dat burgers tot hun filmvertooningen worden toegelaten. Als antwoord ontving ik, dat zooveel zulks de zaken der militairen in het gebouw dit toelaten, gebruik kan worden gemaakt van de nog vrije niet gevorderde ruimten, dat echter gedurende onderricht of filmvertooningen geen storingen in het gebouw kunnen worden geduld, dat filmvertooningen voor de ongeveer 200 militairen alleen niet loonend is voor den ondernemer dier vertooning en daarom ook burgers toegelaten worden. Ik heb getracht bemiddelend op te treden maar stuitte op de antipathie die de militaire overheid heeft tegenover voornoemde kapelaan die men als ongemanierd en lastig heer betitelde.

Op verzoek van den commissaris heb ik verslag aan hem ingezonden van mijn bespreking en gevraagd bij hoogere Duitsche instanties te bewerken, dat het parochiehuis vrij blijft zoover het niet gevorderd is. Mede heb ik vermeld, dat de ortskommandant mij gisteravond verklaarde het geheele gebouw te zullen vorderen en het totaal te sluiten voor andere dan militaire doeleinden.

4 december 1939

vrijdag, december 4th, 2009

In antwoord op mijn aan den Commissaris der Koningin in Noord-Brabant per 20 nov. per expresse gericht schrijven (zie aanteekening 20 nov.) ontving ik heden antwoord, houdende mededeeling dat ter zake van de behartiging der bedoelde belangen, voorhands bij de burgemeesters een taak ligt en het z.i. aanbeveling verdient dat ik mij in verbinding stel met de miltaire autoriteiten ten einde schadevergoedingskwesties tijdig onder de oogen te kunnen zien. Overigens raadt de Commissaris mij, te bevorderen, dat betrouwbare taxateurs worden aangewezen om de schade reeds thans op te nemen. Om zoveel mogelijk te voorkomen, dat later meeningsverschillen rijzen, zal de schadeopneming naar een volkomen objectief oordeel moeten gescheiden. De vertrouwensmannen der landbouwers kunnen m.i., zoo schrijft de Com. verder, bezwaarlijk voor het opnemen der schade worden aangewezen -althans niet zij alleen- omdat een taxatie van hen later wellicht als een eenzijdig oordeel zou kunnen worden aangemerkt.