winterhulp

...now browsing by tag

 
 

5 februari 1941

zaterdag, februari 5th, 2011

In de nacht hebben wij geen vliegtuigen meer gehoord.

Nu alle lijsten van de gehouden collecte voor Winterhulp binnen zijn blijkt de lijst collecte in Zevenbergen te hebben opgebracht de som van F 631,105.
Van Meerdere collectanten vernam ik dat bij veel gegoede inwoners, deze collec tie voor Winterhulp, er niet in wil en men er afwijzend tegenover staat. Nog geldt bij velen als motief voor hun afwijzing, dat het Nederlandsche geld naar Duitschland gaat en slechts waardebonnen worden verstrekt die later nog eens door het Rijk zullen moeten ingenomen worden tegen betaling. Ook dáárom gaat deze wijze van hulp er slecht in, omdat men meent dat deze hulp in het leven is geroepen, om het mindere volk aan zicht te trekken en te binden.

De aanvragen om in aanmerking te komen voor eenige uitkeering van gelden van Winterhulp, zijn velen. Sinds enkele dagen wordt hiervoor zitting gehouden op het gemeentehuis van 14 tot 16 uur.

B&W besloten gisteren een extra werkkracht aan te stellen voor de administratie enz. van Winterhulp waarvoor aangesteld werd mej. P.v. Aken, dochter van den burgemeester, op een salaris van F 20,- per week, op arbeidscontract, welke op 6 dezer haar werkzaamheden zal aanvangen, terwijl de sociale verzorgster, mej. Vrakking voor eerst nog wel mede behulpzaam zal moeten blijven.

Heden werd een vergadering gehouden van het Plaatselijk comité voor Hulpverleening. De secretaris bracht rapport uit van werkzaamheden van af de dag van oprichting zijnde maandag 20 mei 1940 tot 31 dec. 1940. In het verslag is te lezen hoe nuttig het comite heeft gewerkt. Op 30 mei heeft reeds een flinke uitkeering plaats gehad aan getroffenen en wel alles in natura vooral kleeding, dekking en schoeisel. Aan geld was er tit en met eind juni in totaal ontvangen in geld F 4267,38, behalve goederen in natura.

Einde december was door de commissie in totaal aan waarde in goederen uitgegeven aan meubilair en dekking van F 21.708,62 en aan kleeding en schoeisel voor F 9297,83. Onder deze bedragen zijn niet inbegrepen de goederen in natura in deze en van andere gemeenten ontvangen. Nog steeds werkt het Hulpcomite door en zal vermoedelijk nog wel 5 a 6 maanden werkzaam blijven.

In de avonduren, dat is tusschen 20 en 23 uur, zijn wederom vershillende vliegtuigen gehoord.

Share

30 januari 1941

zondag, januari 30th, 2011

Bij koud en vriezend weer, zijn toch ook laat in den avond en ook heden nacht nog enkele vliegtuigen gehoord, hoewel zéér weinig.

Verlangend zien de inwooners uit naar het lengen der dagen aangezien het s-morgens vooral lastig is om in ’t donker te loopen en tot 9.30 uur nu nog, met licht aan te moeten werken. Ook overdag zijn slechts nu en dan enkele vliegtuigen waargenomen.

Van de Stichting Noord-Brabant 1940 ontving ik voor doorzending beschikkingen inzake verleende credieten. Zoo werd aan kapper Giesbergen die zijn bedrijf voortzet in het verlaten kantoor der R’damsche Bank in de Kerkstraat, een crediet verleend van F 1000,- en aan N. Kerpel die zijn schoenenzaak en reparatie in beoefent in een woonarkje, gelegen in de haven aan de Zuidhavenkant een verhoogd crediet van F 600,- tot F 1050,- alles onder de bekende voorwaarden van rente en aflossing.

Gisteren en heden heb ik besprekingen gevoerd met de leden der werkgemeenschap voor de Winterhulp en de daaruit naar voren gekomen collectanten. Na mijne uiteenzettingen omtrent doel en werkwijze van Winterhulp meen ik te mogen constateeren, dat veel vooroordeelen zijn weggenomen. Persoonlijk zal ik een wijk voor mijn rekening nemen om te collecteeren en wel de Markt.

Share

28 januari 1941

vrijdag, januari 28th, 2011

Wederom rustige avond en nacht gehad. Het is zoo opvallend stil dat wij die niet begrijpen en vragen wij ons af: is de stilte die de storm vooraf gaat? Ook is het heden, gedurende den dag, ongetekend rustig geweest; bijna beangstigend stil.

Heden voormiddag waren alle burgemeesters van West-Brabant uitgenoodigd te Breda op het gemeentehuis bijeen te komen, waar, onder leiding van den commissaris der provincie de dir. generaal van de Winterhulp Nederland, de heer Piek, een uiteenzetting gaf van het werk in het algemeen. Daarbij constateerde hij de weinige sympathie die het werk bijna overal ondervindt terwijl, naar hem door de Duitsche Overheid is medegedeeld, dit werk slagen moet. Hij zette uiteen dat, in tegenstelling van de aanschrijvingen dienaangaande, de plaatselijke directeuren, dat zijn de burgemeesters, meer de handen vrij krijgen om de a.s. collecte op 31 jan. en 1 febr. te doen slagen en de lijsten niet tevoren met de namen der ingezetenen, waar gecollecteerd moet worden, behoeven te worden ingevuld. De burgemeesters beklaagen zich algemeen voor het vele werk dat de Winterhulp aan administratie meebrengt en verzoekten daarvoor betaalde krachten te mogen aanstellen, waaromtrent binnenkort aanschrijvingen zullen komen zegt de heer Piek. De commissaris der provincie gaf reeds de toezegging en aanwijzing, voor betaalde krachten aan te nemen. Algemeen werd naar voren gebracht, dat deze manier van hulp aan behoeftigen teveel het karakter draagt van een werk van Duitschen aard met het duidelijke kenteeken, dat voorheen onze armen schijnbaar dus zijn verwaarsloosd, waartegen sterk werd opgekomen.

Heden ontving ik een niet hier gedetacheerd Duitsche officier mij gelastende, binnen een week na heden te zorgen, dat aan alle grenzen van de gemeente, waar wegen de grens overschrijden naamborden der gemeente te plaatsen met de mededeeling dat de burgemeester daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.
Heden nog gaf ik last aan den gemeente-opzichter een en ander te doen plaatsen.

Share

27 januari 1941

donderdag, januari 27th, 2011

Avond en nacht waren, bij eenig vriezend maar koud weer, rustig.

De voorbereidende maatregelen, om in elke gemeente te komen tot een goede organisatie Winterhulp, worden voortgezet. Deze maatregelen en het geheele werk der Winterhulp Nederland zijn zuiver geschoeid op Duitschen leest in model. Zoo ontvingen wij heden, in een vergadering van een hoofdboekhouder van het provinciaal kantoor te s-Bosch, waar de vertegenwoordigers van om Roosendaal liggende gemeenten aldaar waren uitgenodigd nadere instructies omtrent inrichting der diverse boeken enz.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit aan alle restauranten en cafehouders in deze gemeente.
Zevenbergen 27-1-’41
Onderwerp: spijskaarten enz. in de Duitsche taal.

De commissaris der Provincie Noord-Brabant verzoekt mij namens den Duitschen Wehrmachtcommandant te Breda er voor te doen zorg dragen, dat vanaf 10 febr. 1941 in de Nederlandsche eethuizen, koffiehuizen, herbergen e.d. welke gelegen zijn in het gebied van de Wehrmachtkommkandantur Breda, de prijslijsten van spijzen en dranken ook in de Duitsche taal aanwezig zullen zijn.
Bovengenoemde commandant behoudt zich het recht voor het bezoek van de inrichtingen, waaraan het hiervoren vermeld verzoek geen gevolg gegeven is, voor leden der Duitsche Wehrmacht te verbieden. De burgemeester van Zevenbergen w.g. J.J. v. Aken

Share

15 november 1940

maandag, november 15th, 2010

Bij goed weer, heldere lucht, en volle maan, vlogen gisteravond omtrent 10 tot 11 uur, meerdere vliegtuigen over Zevenbergen, hetgeen steeds een ongunstige gewaarwording is vanwege de vrees voor eenige bommen.

Hoewel de prijzen van levensmiddelen niet dan met de meerkosten van vervoer enz. mogen stijgen en die van voor mei j.l. moeten gehandhaafd worden, zijn de prijzen toch veel gestegen. Alles doorheen genomen wordt een prijsstijging van 30% niet te hoog geschat. Loonen en salarissen zijn nog nergens verhoogd.

Heden namiddag ontving ik het volgende telegram: “ingevolge den wensch van den Befehlshaber der Ortnungspolizei deel ik u het volgende mede. Er is vastgesteld dat de verduistering in Nederland nog geenzins voldoet aan de eischen welke de luchtoorlog ten aanzien van de luchtbescherming stelt. De Duitsche politie heeft opdracht, in samenwerking met de Nederlandsche politie van 12 t/m 16 november scherpe controle op de verduistering uit te voeren. De betreffende Duitsche autoriteit (batahsonscommandeur) zal zich met u in verbinding stellen de controle van ongeveert 17.30 beginnen tot omstreeks 1 uur en opnieuw aanvangen 1 uur voor zonsopgang. Bij deze c ontrole dient te worden gelet op de volgende punten:
a) lichtreclame en etalageverlichting moeten volgens de verduisteringsverordening tot zonsopgang uitgeschakeld worden wanneer overtredingen geconstateerd worden moet bevel worden gegeven het licht onmiddelijk uit te schakelen en overtreders worde als straf opgelegd voortaan de verlichting ook overdag geheel buiten werking te stellen.
b) alle gebouwen en perceelen moeten volgens de verduisteringsverordening zoo verduisterd zijn dat geen lichtverschijnsel naar buiten kan dringen. Zeer dikwijls wordt binnenskamers verlichting ingeschakeld zonder dat van te voren de ramen zijn verduisterd, op dit feit moet in het bijzonder gelet worden;
c) de koplampen van autos moeten volgens de verduisteringsverordening zoo afgeschermd worden dat een horizontale opening welke 5-8 cm lang en 1 cm hoog is om het midden het licht laat uitstralen. Er moet vooral op die automobielen gelet worden waarvan de koplampen door middel van een onvoldoende of afbrokkelende verflaag verduisterd zijn;
d) tegen alle Nederlandsche overtreders moet de Nederlandsche polite procesverbaal op maken en eventueel moeten de autos in beslag worden genomen van Rijksduitschers die in overtreding zijn moeten naam en adres genoteerd worden en deze moeten onder opgave van de instantie die deze aangelegenheid behandelde met een juiste omschrijving van de toedracht der feietne den Befehlshaber der Ordningspolizei worden nedegedeeld. Duitsche automobielen mogen dan alleen verder rijden in dien het euvel ter plaatse hersteld wordt.
e) voor het overige moeten zeer streng op de uitvoering van alle verduisteringsmaatregelen volgens de verduisteringsverordening van 6 juli 1940 gelet worden. In verband hier mede wordt er nog eens op gewezen dat de koplampen van rijwielen volgens voorschrift verduisterd moeten zijn ook indien zij niet de spleet der afscherming hebben welke par. 10 van de verduisteringsverordening voorzien zijn welke door de rijksinspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen gekeurd en goedgekeurd is en als zoodanig het keuringsteeken (gebronste of opgedrukte rechthoek) met de letters J.L.B. Dragen. In alle gevallen moet zakelijk maar energiek opgetreden worden. De secretaris-generaal van Binnenlandsche Zaken, Frederiks.

Heden gaat van mij de volgende circulaire uit en wordt die in groote getale verspreid:
organisatie “Winterhulp in Nederland”
Mijn oproep in het Dagblad van Noord-Brabant en Zeeland en in “De Westhoek” om deel te nemen in en medewerking te verleenen aan de organisatie Winterhulp is blijkbaar of niet gelezen of niet begrepen, aangezien ik tot mijn leedwezen tot heden ervaren moet, dat slechts enkelen en dan veel te weinig mannen en vrouwen, jongens en meisjes zich dienstbaar stellen en zich als collectanten of collectrices hebben gemeld.

Als plaatselijk directeur van het werk Winterhulp in deze gemeente heb ik het vetrouwen dat zich alsnog, maar dan ook spontoon en zonder uitstel, voldoende krachten zullen melden voor de noodige voorbereidingen en de collecte op 29 en 30 nov. a.s.

Zevenbergen, hoe zwaar ook getroffen moet een behoorlijk figuur slaan in de lijst van gemeenten in Nederland waar het doel der inzameling begrepen wordt, dat is “helpen waar nodig is”
Het werk kan hier slechts slagen indien de geheele bevolking medewerkt de een of eene als medewerker (ster) de anderen door een offertje op de dagen der collecten. Nogmaals ik reken op genoegzame medewerking in de geheele gemeente. Zevenbergen, 15 nov. 1940, De burgemeester van Zevenbergen J.J. van Aken

Share
Freelance PHP Developer